miércoles, 2 de diciembre de 2015

Primera denúncia presentada

Amb data 1 de desembre de 2015, les membres de la cooperativa Escoleta de Riells S.C.C.L. encarregada de la gestió de la llar d'infants municipal de Riells i Viabrea, com ja havien anunciat, van personar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sta. Coloma de Farners per interposar una denúncia per la presumpta desaparició i/o malversació de 206.693,03€.

Aquesta denuncia s'ha interposat després d'exhaurir totes les vies per tenir coneixement del destí de la quantitat esmentada.

La principal font aclaridora del destí de l'import citat hauria d'haver estat l'Ajuntament de Riells i Viabrea al qual, en repetides ocasions, se'ls va demanar la informació i del qual només es va rebre silenci; cosa que ens sorprèn perquè si clars estan els comptes és tan senzill com facilitar una relació on s'indiqui on han anat a parar...

Ressaltarem uns quants paràgraf de la denuncia:

" L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha estat incomplint les seves obligacions econòmiques amb l’ESCOLETA sistemàticament provocant un dèficit crònic en l’economia d’aquesta llar d’infants.
L’obligació de cobrir el referit dèficit per part de l’Ajuntament resulta del contracte de concessió signat per les parts on s’estableix l’obligació de l’Ajuntament de mantenir l’equilibri econòmic de la concessionària i on s’estableix l’obligació de rebre (amb independència de les aportacions en forma de subvencions de Generalitat i Diputació) un ajut econòmic municipal periòdic pel sosteniment de la llar d’infants. " 


" Paral·lelament a l’existència d’un dèficit crònic, aquesta concessionària ha demanat en moltes ocasions a l’Ajuntament de Riells i Viabrea informació en relació a les subvencions sol·licitades a la Generalitat, les atorgades, els seus imports, dates de pagament etcètera, però, mai han estat ateses. La darrera mitjançant l’escrit que adjuntem com a DOCUMENT U de data 18 de maig de 2015
A data d’avui l’Ajuntament encara no ha donat cap resposta a la sol·licitud formulada per aquesta part. "


" Mitjançant escrits amb data de registre d’entrada 21 de maig de 2015, aquesta part va sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al Departament de Finances de la Generalitat de Catalunya la mateixa informació que es va demanar a l’Ajuntament de Riells i Viabrea i que aquest no ha atès. Es va informar de l’existència d’una diferència molt important entre les quantitats rebudes per l’Ajuntament en concepte de subvencions de la Generalitat i les efectivament rebudes per la cooperativa de l’Ajuntament. Tanmateix es sol·licitava a ambdós Departaments la seva empara per tal de que s’esbrinés el destí de les quantitats atorgades per la Generalitat tenint con a beneficiaria final a L’ESCOLETA i que aquesta no havia rebut. S’adjunten con a DOCUMENTS DOS I TRES els referits escrits dirigits als Departaments assenyalats. "

" Aquesta part va sol·licitar, alhora, informació relativa a subvencions a la Diputació de Girona donat que en els darrers anys també ha fet pagaments en modalitat de subvenció per a la llar d’infants municipal de Riells i Viabrea, L’ESCOLETA. Es va demanar informació i també empara al referit organisme per conèixer el destí d’unes quantitats que com a subvenció finalista haurien d’haver arribat a L’ESCOLETA íntegrament, cosa que no ha succeït. S’adjunta com a DOCUMENT QUATRE l’escrit dirigit a la Diputació de Girona. "  

" Mitjançant escrit de data 25 de juny de 2015, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va contestar a la sol·licitud formulada per aquesta part facilitant la informació sol·licitada. S’adjunta aquesta resposta com a DOCUMENT CINC. Tanmateix la Diputació de Girona va contestar mitjançant l’escrit que s’adjunta com a DOCUMENT SIS.  "

" Dels l’informes remesos pel Departament d’Ensenyament i la Diputació de Girona i de la comptabilitat d’aquesta cooperativa concessionària del servei de llar d’infants municipal de Riells i Viabrea es despèn que existeix una diferència de 206.693,03 € entre les quantitats rebudes en concepte de subvencions per l’Ajuntament pel sosteniment de la llar d’infants del municipi i les quantitats efectivament rebudes per L’ESCOLETA com a destinatària final de les aportacions públiques en concepte de subvencions. "

" En data 19 d’agost de 2015 aquesta part va presentar escrit a l’Ajuntament de Riells i Viabrea adjuntant l’informe remés per aquest Departament d’Ensenyament i reproduint novament la sol·licitud d’informació i justificació sobre el destí de les quantitats rebudes per l’Ajuntament en concepte de subvencions per al sosteniment de la llar d’infants. Encara no s’ha rebut resposta de cap mena. S’adjunta aquest escrit com a DOCUMENT SET. "

" Igualment ni el Departament de Finances, ni el d’Ensenyament, ni la Diputació de Girona ni el Síndic de Greuges, tot i les reiterades sol·licituds formulades, han donat cap mena de resposta en relació al destí de les quantitats rebudes per l’Ajuntament en concepte de subvenció pel sosteniment de la llar d’infants municipal i que no han estat rebudes per la Llar d’infants municipal.  "

" Denunciem, en conseqüència, que d’aquest fets i de la manca de justificació per part de l’Ajuntament es desprèn un perjudici econòmic per a questa concessionària que no només pateix un dèficit històric per causa del sistemàtic incompliment contractual de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, sinó que a més, l’Ajuntament ha distret (donat que desconeixem el destí d’aquests aportacions mai rebudes per la cooperativa) 206.693,03 € en concepte de  subvencions públiques destinades al sosteniment de la llar d’infants municipal en el període que va des del curs 2003/2004 al curs 2013/2014. "

" S’adjunta com a DOCUMENT VUIT una taula resumida de totes quantitats rebudes per L’ESCOLETA entre els cursos 2003/2004 i els curs 2013/2014 en relació a les subvencions rebudes corresponents als mateixos cursos, així com una taula resum desglossada partida per partida e import per import de la totalitat de les quantitats rebudes de l’Ajuntament. Aquest documents tenen com a prova de suport els justificats bancaris (BBVA i La Caixa) de tots i cadascun dels moviments econòmics i pagaments fets per l’Ajuntament a L’ESCOLETA. "

" Aquesta part, desconeixent el destí de la quantitat referida i sense haver rebut cap mena de justificació al respecte, considera que existeixen indicis per considerar que s’ha produït un desviament de fonts públics o una distracció d’aquest cap a altres usos. És per això que es denuncia la possible comissió d’alguna modalitat de delicte econòmic en relació a l’ús de fonts públics (subvencions públiques) per part de l’Ajuntament de Riells i Viabrea. Desconeixent el destí de les referides quantitats resulta impossible saber si concórrer algun tipus penal als fets relatats i, en el seu cas, quin d’ells seria d’aplicació. "   

" Aquesta part ha tractat d’obtenir la justificació del destí d’aquestes quantitats per tots els mitjans que tenia al seu abast, com ha quedat acreditat. L’existència de la informació obtinguda i la manca absoluta de resposta per part de l’Ajuntament i l’Administració en general constitueixen un indici que ens ha avocat a acudir a aquesta via per tal d’esclarir els fets i, en els seu cas, dirimir les responsabilitats legals que corresponguin. "           

" Finalment, posem de manifest que la resposta de l’Ajuntament de Riells i Viabrea a les sol·licituds d’informació formulades ha consistit en tres Resolucions d’Alcaldia en menys de 10 dies (entre finals juliol i principis d’agost) per les quals es citava per part de l’Ajuntament expressament en totes elles l’eventual resolució del contracte de concessió per uns suposats, il·legítims i absolutament infundats incompliments contractuals en el que considerem una conducta de pressió inacceptable. "

" ALS MOSSOS D’ESQUADRA, SOL·LICITEM, que presentat aquest escrit de denúncia i els documents adjunts, admeti tot plegat, i a la vista del seu contingut:
a)      Investigui els fets denunciats per aquesta part i,
b)      Conseqüentment, emprengui les accions legals pertinents en relació als fets denunciats i, en el seu cas, s’estableixin per l’autoritat competent les responsabilitats que corresponguin dins l’Ajuntament de Riells i Viabrea i, en qualsevol cas, informi a aquesta part, com a part legítimament interessada, del resultat de les investigacions realitzades als efectes de personació en l’obertura d’una eventual causa penal. 
 Tot és de fer en justícia que demanen a Riells i Viabrea a 1 de desembre de 2015. "

Ara cal esperar que tot segueixi el seu curs però es vol deixar clar que hagués estat molt més positiu arribar a una entesa i no haver hagut d'arribar a aquests extrems
La lluita continua i està previst presentar, en breu, una reclamació de quantia contenciosa-administrativa com a resultat del que entenem, un incompliment de contracte
#HiEremHiSomHiSerem