miércoles, 7 de octubre de 2015

Síndic de Greuges de Catalunya

Aquest matí, representants de Qui Mana No Paga, ens hem citat amb el Sindic de Greuges per posar en coneixament del mateix (per segona vegada) la situació de la Llar d'Infants Municipal de Riells i Viabrea.


 El document presentat  ocupa set pagines, motiu pel qual us ens transcriurem les parts més significatives:

"L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha estat incomplint les seves obligacions econòmiques amb l’ESCOLETA sistemàticament provocant un dèficit crònic en l’economia d’aquesta llar d’infants. Després de liquidacions tardanes i renuncies als propis drets econòmics de la cooperativa, que han obligat a les sòcies de l’ESCOLETA a sobreviure durant molt de temps amb menys de 400 € mensuals (actualment és encara menys), el dèficit relatiu als dos darrers cursos (13/14 i 14/15) arriba a la xifra de 64.359,02 €. Aquest nou curs ja s’està acumulant novament dèficit." 
"L’obligació de cobrir el referit dèficit per part de l’Ajuntament resulta del contracte de concessió signat per les parts, i adjuntant, on s’estableix l’obligació de l’Ajuntament de mantenir l’equilibri econòmic de la concessionària i on s’estableix l’obligació de rebre (amb independència de les aportacions en forma de subvencions de Generalitat i Diputació) un ajut econòmic municipal periòdic pel sosteniment de la llar d’infants."

"Es denuncia, en conseqüència, el sistemàtic incompliment contractual per part de l’Ajuntament de Riells i Viabrea."
____________________

"Paral·lelament a l’existència d’un dèficit crònic, aquesta concessionària ha demanat en moltes ocasions a l’Ajuntament de Riells i Viabrea informació en relació a les subvencions sol·licitades a la Generalitat, les atorgades, els seus imports, dates de pagament etcètera, però, mai han estat ateses. La darrera mitjançant l’escrit de data 12 de maig de 2015. A data d’avui l’Ajuntament encara no ha donat cap resposta a la sol·licitud formulada per aquesta part."

"Mitjançant escrits amb data de registre d’entrada 21 de maig de 2015, aquesta part va sol·licitar a aquest Departament d’Ensenyament i al Departament de Finances de la Generalitat de Catalunya la mateixa informació que es va demanar a l’Ajuntament de Riells i Viabrea."

"A data 25 de juny de 2015, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va contestar a la sol·licitud formulada per aquesta part. "

"De l’informe remès pel Departament d’Ensenyament i de la comptabilitat d’aquesta cooperativa concessionària del servei de llar d’infants municipal de Riells i Viabrea es despèn que existeix una diferència de 242.258,58 € entre les quantitats rebudes en concepte de subvencions per l’Ajuntament pel sosteniment de la llar d’infants del municipi i les quantitats efectivament rebudes per L’ESCOLETA com a destinatària final de les aportacions públiques en concepte de subvencions."
"En data 19 d’agost de 2015 aquesta part va presentar escrit a l’Ajuntament de Riells i Viabrea adjuntant l’informe remés per aquest Departament d’Ensenyament i reproduint novament la sol·licitud d’informació i justificació sobre el destí de les quantitats rebudes per l’Ajuntament en concepte de subvencions per al sosteniment de la llar d’infants. Encara no s’ha rebut resposta de cap mena. "

"Denunciem, en conseqüència, que d’aquest fets i de la manca de resposta per part de l’Ajuntament es desprèn un perjudici econòmic per a questa concessionària que no només pateix un dèficit històric per causa del sistemàtic incompliment contractual de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, sinó que a més, l’Ajuntament ha distret (donat que desconeixem el destí d’aquests aportacions mai rebudes per la cooperativa) 242.258,58 € en concepte de  subvencions públiques destinades al sosteniment de la llar d’infants municipal."
______________________

La resposta de l’Ajuntament de Riells i Viabrea a les sol·licituds d’informació i la campanya de denuncia QuiManaNoPaga va consistir en tres Resolucions d’Alcaldia en menys de 10 dies per les quals es citava per part de l’Ajuntament expressament en totes elles la resolució del contracte de concessió per uns suposats, il·legítims i absolutament infundats incompliments contractuals."
"Tot plegat, donada la manca de sosteniment jurídic de les Resolucions referides, no es pot interpretar d’una altre manera que de represàlia per la sol·licitud formulada a l’Ajuntament sobre les subvencions i per la campanya de denuncia iniciada. Es per això que denunciem davant aquest Síndic la campanya de “mobbing” i pressió a la que s’està sotmetent a aquesta cooperativa. En qualsevol cas i de diverses formes, principalment l’ofegament econòmic, però no únicament, l’Ajuntament ja fa anys que tracta d’arraconar i pressionar a l’ESCOLETA, amb la intenció (sospitem) de forçar la renuncia d’aquesta part al contracte de concessió. Les resolucions referides d’aquest passat estiu son senzillament uns fets més, entre molts altres, i que ressaltem per ser els més recents."
__________________

"Denunciem davant el Síndic aquestes irregularitats. En aquets sentit cal destacar que aquesta part ha estat denunciant des de fa anys aquest fets i d’altres mitjançant, reclamacions, recursos de reposició, instancies, etc..., fins i tot demanant l’empara d’aquest Síndic de Greuges, el Consell Comarcal de la Selva, La Diputació de Girona i el Departament d’ensenyament en defensa dels seus interessos i el bon funcionament del servei públic de llar d’infants. La resposta de l’Ajuntament, sempre ha estat el silenci o l’atac, portant a la llar d’infants a una situació límit, amb un dèficit crònic que han hagut de cobrir les pròpies cooperativistes, amb una situació que ha impedit fer una planificació de futur i de viabilitat i havent de suportar, ho hem de dir, una situació per acció i omissió de pressió, denigració i menysteniment. Denunciem, doncs, la situació d’absoluta indefensió i ostracisme que pateix aquesta cooperativa."

Continuem amb la lluita... poc a poc... pas a pas... però sempre fermes!!!

#HiEremHiSomHiSerem
#StopPrecarietatLaboral
#StopCensura
#StopAbúsDePoder

 

 

 

 

 


 

 

 

 

    

No hay comentarios:

Publicar un comentario