jueves, 20 de agosto de 2015

Evidents demostracions d'intencions

Amb un període de quinze dies, l'Ajuntament de Riells i Viabrea ens ha fet arribar a la cooperativa l'Escoleta de Riells, tres Resolucions d'Alcaldia on s'obren tres expedients; els tres sota l'amanaça de "resolució de contracte".
Farem una transcripció resumida de les 26 pàgines de resposta entrada a l'Ajuntament


* En relació a la Resolució de lAlcaldia nº 324/2015 de data 31 de juliol de 2015:

   

Es manifesta per lAjuntament en el apartat 2 de la seva resolució que la concessionària va presentar de forma incomplerta la proposta de pressupost a la que ve obligada contractualment pel fet de que aquesta proposta no incloïa la partida dingressos. Tanmateix es manifesta que aquesta proposta de pressupost es va presentar 12 dies tard, és a dir, del 31 de gener data límit establerta al contracte, al 12 de febrer de 2015 data en que aquest és va presentar (dies inhàbils a banda).

Com be sap lAjuntament, durant aquest dies de lhivern passat, ambdues parts ens trobàvem immerses en lenèsim (i igualment frustrant) intent negociador per tal de trobar alguna solució a la terrible situació de dèficit i ostracisme que pateix la llar dinfants municipal. En aquest context, lelaboració del pressupost es va enrederir uns dies ja que sesperava poder-lo confeccionar amb base als possibles acords resultants de les negociacions empreses que van acabar un cop més en no res
 
En qualsevol cas, resulta francament sorprenent que lAjuntament davant dun incompliment tant greu (segons la seva pròpia interpretació) mereixedor de la pitjor de les conseqüències jurídiques previstes en relació als contractes per la llei, com és la resolució contractual, hagi trigat 7 mesos en denunciar aquests gravíssims fets
 
No menys sorprenent és lal·legació en relació al pressupost incomplert al no contenir la partida dingressos. Això es deu a que es va convenir amb lAjuntament que no tenia sentit presentar un pressupost dingressos al mes de gener quan es desconeix el número de nenes i nens que es matricularan el curs vivent, ni tampoc en quin règim de permanència ho farien (matí/tarda/jornada complerta).
 
LESCOLETA no aporta en la seva proposta de pressupost la partida dingressos des de fa uns cursos  i fins ara aquest fet no havia estat considerat (donat que estava acceptat) cap incompliment del contracte per part de lAjuntament i menys duna obligació essencial que podria conduir a la resolució del contracte.
 
Menció apart mereix que sens reclami en relació al mes de gener passat justificació dels ingressos pressupostats. Segurament no ho hem entès be, donat que si saber el número i règim dels alumnes que es matricularan quan no sha ni tan sols obert la matriculació és impossible, justificar aquests ingressos futurs ens resulta senzillament incomprensible.
 
Sens reclama linforme de desviacions respecte al pressupost aprovat definitivament. En relació a això, hem de manifestar que imaginem (no ho especifiquen) que es refereixen a linforme de desviacions del curs 2014/2015.  Aquest document laportarem en el termini contractualment establert, és a dir, abans del proper 15 de setembre, com hem fet els darrers anys

Per tot el que sha dit, en relació a la Resolució de lAlcaldia nº 324/2015, explicitem el nostre més profund desacord en relació a la mateixa donada la inexistència de fonamentació jurídica i de fet en relació a les manifestacions que hi conté. Amenaçar amb la resolució del contracte no és només una evident declaració dintencions, és també un abús de poder. Fer-ho a més sense cap fonamentació jurídica és a més prevaricació. Si a tot plegat afegim la vulneració del principi de proporcionalitat, el de legalitat i el de tipicitat al que aquest Ajuntament també està sotmès, encara que actuï en sentit contrari, ens trobem un panorama molt preocupant. Quant els governants (lAdministració) es creu i actua con si estès per damunt del be i del mal (al marge de la legalitat), lestat de dret queda en qüestió.* En relació a la Resolució dAlcaldia nº 332/2015 amb nom dassumpte: Tancament NO PROGRAMAT de lEscoleta S.C.C.L., de data 5 dagost de 2015. 
 
Mitjançant aquesta Resolució (punt 1) sens comunica que el dia 28 de juliol de 2015 alguns pares usuaris del servei de Llar dInfants havien comunicat a lAjuntament que aquesta concessionària havia anunciat que el dia 29 de juliol de 2015 lESCOLETA tancava definitivament fins al curs vinent. Safegeix que mitjançant una comprovació in situ de la guàrdia municipal shavia constatat aquest fet i elaborat un informe al respecte. Seguidament (punt 2) es cita la clàusula 4.2 del contracte de concessió i es transcriu parcialment el seu contingut, ometent la part del text que dona sentit a la clàusula i que res té a veure amb els fets relatats. Daixò sen diu en largot legal trilerisme jurídic. A continuació lAjuntament (punt 3) ens premia un cop més, amb 5 dies de diferència respecte a la Resolució 324/2015, abans tractada, amb un acurat exercici de interpretació jurídica i doctrina legal. Bàsicament (quasi és un copy/paste) es reprodueix largumentació de la Resolució tractada en el punt anterior, es cita larticle 223 del RDL 3/2011 i es considera que de tot plegat (el tancament NO PROGRAMAT de la llar dinfants) es desprèn un incompliment de les obligacions essencials del contracte de concessió que implicarien la resolució del contracte. Finalment (punt 4) amb cita de la clàusula 4.13.2 del contracte de concessió on sexpressa lobligació de presentar durant el mes de setembre del curs actual (2014/2015) la proposta de programació general del curs. Es diu, en aquest sentit, que lAjuntament no té constància de la presentació de la referida documentació (una documentació que shauria dhaver presentat fa 11 mesos).

El nom que lAjuntament ha donat a lassumpte de la seva Resolució és en sí mateix un resum de la incapacitat, incongruència i arbitrarietat daquest Ajuntament (en realitat és tota una declaració dintencions): Tancament NO PROGRAMAT de lEscoleta S.C.C.L. LAjuntament no ens ha demanat mai el calendari escolar del servei, així doncs, com pot saber si el tancament estava o no estava programat?. LESCOLETA no te cap obligació directa contractual per presentar-lo a lAjuntament, però, òbviament tampoc té cap inconvenient en facilitar-lo. Sobren més comentaris.
 
Es lamenta lAjuntament que lEscoleta hagués tancat sense el seu coneixement i sense la seva autorització. Haurem de recordar que segons la clàusula 10 del Annex del contracte de concessió sestableix que correspon a la direcció del centre lelaboració i fixació del calendari.
 
Respecte a la manifestació continguda a la Resolució de referència relativa a que  alguns pares dalumnes van posar en coneixement de lAjuntament el tancament NO PROGRAMAT de la llar dinfants, ens permetem la valentia de manifestar que és rotundament falsa. A començament de curs tots i cadascun dels pares/mares/tutors, dels alumnes matriculats a LESCOLETA, signen un document sota el títol CONTRACTE DACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DE LESCOLA BRESSOL LESCOLETA DE RIELLS. Aquest document inclou, entre moltes altres matèries dordre general i gestió del centre, un calendari, amb indicació dels dies lectius, dels festius, etc...
 
Els fets que ens ocupen, ja van tenir lloc lany passat (concretament mitjançant escrit amb registre de sortida nº 1994 de 23 de setembre de 2014) , lAjuntament ens va requerir, entre altres coses, en relació al tancament de llar dinfants el 28 de juliol de 2014.  Aquesta repetició dels fets, ens ha permès jugar al joc de les diferències. El que lany passat va quedar en no res (requeriment i explicació, provadament acceptada per lAjuntament) aquest any sha convertit en lobertura dun expedient informatiu per incompliment de les obligacions essencials del contracte i causa de resolució del contracte. Una diferència substancial, no creuen? I tanmateix, un encomiable exercici de coherència només a lalçada de lequip de govern de lAjuntament de Riells i Viabrea.
 
Sens reclama la proposta de programació general del curs 2014/2015 (a presentar dins del mes de setembre de 2014), quan està a punt  de començar el curs 2015/2016. Aquest document es va presentar en data 27 de setembre de 2014 amb registre dentrada nº 5088. El més graciós del cas (en realitat de gràcia no en té cap, demostra un cop més un voluntarisme, una irresponsabilitat i una incompetència fora de mida) és que va ser el propi Ajuntament qui innecessàriament (la concessionària estava dins de termini per la seva presentació) va sol·licitar la presentació de la referida programació general. LAjuntament no només desconeix el que rep que ja és greu, sinó també el que demana que és ja lamentable.


 
* En relació a la Resolució dAlcaldia nº 350/2015 de data 12 dagost de 2015. 
 

En aquesta ocasió l’Ajuntament utilitza l’Acta d’Inspecció nº 59977 de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya de data 14 de maig de 2015 per, novament, amenaçar a aquesta part, sense cap fonament legal d’empara, amb a la resolució del contracte i obrint un nou expedient informatiu.
Per mitja del punt 2 de la Resolució es diu que tant el contracte de concessió, com el seu plec de clàusules (que és el mateix), com la normativa d’aplicació (que no és cita) estableixen “...que la concessió dels serveis comporta la responsabilitat del concessionari en la gestió i explotació del servei i dels mitjans, sota el seu risc, afegint que el concessionari està obligat a conservar i mantenir el local i el material en el millor estat possible”.
Som incapaces d’entendre quina relació té tot plegat amb l’Acta de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. És obvi, però, que aquest problema també l’ha tingut l’Ajuntament ja que no cita cap clàusula contractual i és limita a expressar una frase genèrica tan buida de contingut jurídic que resulta impossible saber quin és el suposat incompliment que se’ns imputa.
 
 L’Acta estableix no conformitats en els següents apartats:

Infraestructures i equipaments:
 
 1.       Mobles de la cuina amb desperfectes
 
 2.       No es disposa d’armari calent per mantenir el menjar calent quan entra.
 
 3.       El rentavaixelles no assegura la temperatura suficient per higienitzar els estris.
 
4.       Falta tela mosquitera al menjador.
 
Procés i producte:
1.       No es disposa de pauta de desinfecció del termòmetre.
2.       Elements de la cuina (porta de la nevera, microones) amb estat higiènic no adient.

Autocontrols
1.       No disposen de pla de neteja i desinfecció ni registres.

2.       No disposen de control/registres de temperatures dels plats.
De les no conformitats que acabem de relacionar, només el punt 1 de l’apartat “Procés i producte” i el punt 2 de l’apartat “Autocontrols”, son responsabilitat d’aquesta concessionària
Aquesta part aportarà a l’Ajuntament el nou protocol de desinfecció del termòmetre i el sistema de registre de temperatures actualitzats per al curs 2015/2016 el dia 1 de setembre proper, primer dia de les activitats a la llar d’infants municipal per acreditar el compliment de la normativa i del requeriment contingut a l’Acta de l’Agència de Salut Publica de Catalunya.       
 
Resulta sospitós (en realitat ja no son sospites, estem davant un fet contrastat) que l’Ajuntament ja avanci un incompliment contractual (inexistent) i una conseqüència jurídica (la resolució del contracte) abans de l’obertura del referit expedient informatiu que justament ha de servir, en el seu cas, per determinar si aquest presumpte incompliment existeix.
 
 
 
Conclusions finals:
 
No podem deixar de destacar que és molt significatiu que en un espai de poc menys de dues setmanes aquesta cooperativa hagi rebut tres resolucions de lAlcaldia on apareixen les manifestacions dincompliment de les obligacions contractuals essencials i resolució del contracte. Tanmateix no pot ser una coincidència que en aquest mateix curt període de temps shagi posat en contacte amb nosaltres la societat Orió Eduserveis, S.L., qui segons les seves mateixes paraules va ser instada per lAjuntament per platejar-nos una eventual resolució del contracte de concessió i una cessió del mateix a la referida societat que es dedica justament a la gestió de centres educatius. Tot molt (massa) obvi.
 
Celebrem que per fi aquest Ajuntament shagi tret la careta i ja parli explícitament de resolució del contracte, tractant de preconstituir proba o carregar-se de raons (ben pobres, per cert) a tal fi. Que aquesta ha estat la voluntat de lAjuntament des de fa anys ja ho sabíem, no és cap novetat, tenim probes més que sobrades al respecte, i ho hem denunciat reiteradament, la novetat és que finalment lAjuntament actua a cara descoberta i això és digne de menció.
 
Cal recordar, com hem denunciat en moltes ocasions, la situació dostracisme i deixadesa que pateix lESCOLETA, els sistèmics incompliments econòmics de lAjuntament (amb reconeixements explícits de deute i dèficit per part seva inclosos), la manca de manteniment i millora de les instal·lacions...
 
La soterrada campanya de desprestigi que lAjuntament porta anys fent, parlant del tancament imminent de lESCOLETA, adreçant als vilatans a inscriures a altres llars dinfants de municipis propers, i un llarg etcètera de fets que superen la rumorologia i que tenim documentats mitjançant testimonis signats per escrit. La més recent son les gens discretes manifestacions del Sr. Felipe Juan González, Regidor dEnsenyament, que ha anat escampant (i tenim documentat) quelcom semblant a ...ara que tenim majoria absoluta a aquestes noies no les salva ningú. Les farem fora.
 
Ens sorprèn, això sí, que aquest Ajuntament tingui la santa barra (no trobem una forma més educada de dir-ho) de parlar dincompliment de les obligacions essencials del contracte quan en un contracte de prestació de serveis, com el pressent (contracte essencialment bilateral i dobligacions recíproques) lAjuntament porta anys incomplint les seves més elementals obligacions, és a dir, contribuir com a titular del servei (municipal i públic) al sosteniment de la llar dinfants.

Volíem destacar que quan es parla dincompliments contractuals essencials sha de ser rigorós, encas contrari, un corre el risc de caure en el més absolut dels ridículs i la deslegitimació.
 
 
 
 


 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

1 comentario:

 1. No seria més senzill VOLER RESOLDRE EL CONFLICTE, enlloc de RESOLDRE EL CONTRACTE?

  Massa sovint encara hi ha institucions democràtiques més interessades em defensar el seu paper d'institucions (poder) que en fomentar la democràcia.

  I massa sovint encara hi ha massa persones que confonen el paper de representants públics amb el de governants (poder), i això serà feina per canviar-ho amb la propera República Catalana, però costarà una mica, veient com està el pati...

  Força i endavant.

  Per cert, alguna persona sap com està el contracte perquè l'empresa AAT SL gestioni el servei municipal d'aigua de Riells i Viabrea ?

  ResponderEliminar